Regulamin promocji prenumeraty cyfrowej z biletami na koncert Kayah i Bregovic

Czytaj dalej
Redakcja

Regulamin promocji prenumeraty cyfrowej z biletami na koncert Kayah i Bregovic

Redakcja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PRENUMERATA CYFROWA DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO na 180 dni z e-wydaniem Z DWUOSOBOWYM BILETEM na koncert Kayah i Bregovic,15 września 2017 r., godz. 20.00 GDYNIA ARENA”.

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej dwuosobowy bilet na koncert Kayay i Bregovic (Gdynia Arena, 15.09.2017, godz. 20.00)+ prenumerata cyfrowa Dziennika Bałtyckiego na 90 dni z e-wydaniem.
2. Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 („Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna trwa od 8 września 2017 r. do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją, lecz nie dłużej niż do dnia 14.09.2017 r.
2. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu upominków poprzez stosowną informację umieszczoną w serwisie www.plus.dziennikbaltycki.pl
3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
a) ukończyła lat 18
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
d) między dniem 8 września 2017 r. a dniem 14 września 2017 r. dokona zakupu prenumeraty cyfrowej gazety Dziennik Bałtycki z e-wydaniem na 180 dni za pośrednictwem serwisu www.plus.dziennikbaltycki.pl.
6. Informacje o upominkach prezentowane na stronie serwisu www.plus.dziennikbaltycki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

1. Uczestnik który dokona zakupu prenumeraty cyfrowej zgodnie z pkt II ppkt 4 nabywa prawo do otrzymania upominku w postaci dwuosobowego biletu na koncert Kayah&Bregovic, który odbędzie się 15 września 2017 r., o godz. 20.00 w Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8.
2. Prawo do upominku powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę cyfrową, to jest
z dniem zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
3. Upominek zostanie przekazany Uczestnikowi osobiście. Uczestnik winien odebrać upominek w miejscu wydarzenia: Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 4. O szczegółach odbioru (data, godzina, nr kasy), powiadomimy Uczestnika drogą mailową. W celu prawidłowego wydania nagród dane w postaci nazwiska Laureata zostaną przekazane Organizatorowi koncertu firmie Follow the Step.
5. Upominki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
6. Uczestnik ma prawo do jednego Upominku.
7. Upominki otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).
8. Zwolnienie o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy Upominków otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Reklamacje mogą być zgłoszone listownie na adres Dziennik Bałtycki, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem Reklamacja.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów.
4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym wydania upominku oraz czynności reklamacyjnych.
Za dane osobowe przyjmuje się: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz.922 ze zm.).
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.dziennikbaltycki.pl
2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.