Kiedy możemy dostać z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych

Czytaj dalej
Krzysztof Zając

Kiedy możemy dostać z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych

Krzysztof Zając

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla nas propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Dodatkowym warunkiem jest, by w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni :

być zatrudnionym i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni),

wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągać z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia,

świadczyć usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracować przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

wykonywać pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,

opłacać składkę na Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia.

Do 365 dni uprawniających do zasiłku zaliczane są m.in. okresy: zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, itp., a także urlopu wychowawczego, pobierania renty, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek będzie też przysługiwał, jeżeli zostaliśmy zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, a okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP.

Zasiłek czasowo nie będzie przysługiwać jeżeli odmówiliśmy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu itp. Odzyskamy do niego prawo po 120 dniach - w przypadku pierwszej odmowy, a po 180 dniach po drugiej odmowie.

Krzysztof Zając

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.